Привредни апелациони суд

Надлежност Привредног апелационог суда


       Привредни апелациони суд одлучује:


• o жалбама на одлуке привредних судова и других органа, у складу са законом


•  o сукобу надлежности и о преношењу надлежности привредних судова


• утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности привредних судова


• врши друге послове одређене законом


        Привредни апелациони суд као специјализовани суд републичког ранга, поред одлучивања у правним стварима одређене врсте, припрема “Билтен судске праксе привредних судова” који излази тромесечно.


         Билтен садржи сентенце из одлука Привредног апелационог суда, усвојена правна схватања, одговоре на питања ради постизања јединствене примене закона, из надлежности привредних судова и реферате из исте области.