Привредни апелациони суд

Судска управа

Председник суда:

Судија Јасминка Обућина

Заменици председника суда:

Судија Татјана Матковић Стефановић

Судија Јелена Вилдовић Живковић

Судија Невен Вукашиновић

 

Секретар суда:

Вера Кресоја, виши саветник

 

Заменик секретара Суда:

Невенка Михаиловић, виши саветник

Портпарол суда:

Тамара Марковић, виши саветник

Техничка секретарица председника суда:

Наташа Илибашић