Privredni sud u Sremskoj Mitrovici

Adresa: Sremska Mitrovica, ul.Sv.Dimitrija br.39
V.f.Predsednika suda-sudija Katica Popović


Telefoni:

Sudska uprava: 022/600-182
Pisarnica: 022/600-173

Računovodstvo: 022/600-184

Faks: 022/600-183

E-mail:

Sudska uprava: uprava@sm.pr.sud.rs

Web sajt: www.sm.pr.sud.rs

Tekući računi:

Sudski depozit broj 840-310802-86
Račun za sudske takse broj 840-29707845-96
Račun za kazne i troškove broj 840-29691845-81

Radno vreme od 7,30 časova do 15,30 časova

Prijem stranaka pisarnice Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici je od 7,30 do 15,30 časova