Привредни апелациони суд је у смислу Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 10/2023) суд посебне надлежности, непосредно виши суд за привредне судове на територији Републике Србије.

Седиште Привредног апелационог суда се налази у судској згради у Београду, ул. Немањина бр.9

Радно време суда: од 7:30 до 15:30

 

Матични број: 17772775

ПИБ: 106399797

Шифра делатности: 8423 

Текући рачун суда: 840-1620-21 

Текући рачун судских такси: 840-30687845-69