Пословима судске управе руководи председник суда, који поступа и у предметима заштите права на суђење у разумном року.
Судску управу чине послови који служе вршењу судске власти.

Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословником, а нарочито: уређивање унутрашњег пословања у суду; позивање и распоређивање судија поротника; послови везани за сталне судске вештаке и тумаче; разматрање притужби и представки; вођење статистике и израда извештаја; извршење кривичних и прекршајних санкција; финансијско и материјално пословање суда; овера исправа намењених употреби у иностранству; стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду; доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду; послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља; послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење; послови у вези са наплатом судских такси; други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Привредног апелационог суда чине:

председник суда - судија:
Јасминка Обућина

заменици председника суда - судије:
Ђорђе Јовановић

Татјана Ђурица 

Никола Ивчевски  

секретар суда:
Вера Кресоја

портпарол суда и судијски помоћник председника суда:
Драгана Секулић

административно технички секретар суда:
Наташа Илибашић

уписничар:
Ана Бранковић