Један од начина јачања поверења грађана у законит рад суда је доступност његовог рада јавности. На тај начин грађанима се даје могућност да се упознају са позитивним прописима, судском процедуром, носиоцима правосудне функције, а истовремено се постиже афирмација суда.


Јавност у раду суда се остварује на следеће начине:

-oбјављивањем Информатора о раду суда у којем се налазе основни подаци о суду, његовој организацији, надлежности, распореду просторија, кућном реду, годишњем распореду послова, пријему странака, извештајима, статистици;

-истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други пригодан начин;

-омогућавањем свим пунолетним грађанима, и представницима медија, да присуствују главним расправама;

 -омогућавањем фотографисања, снимања и јавног приказивања зграде и тока судског поступка;

-давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног информисања о току судског поступка;

-објављивањем судских одлука;

-објављивањем правних схватања;

-оснивањем веб - презентације суда.

Обавештења јавности о раду суда, као и о појединим предметима, у Привредном апелационом суду у Београду, дају председник суда и у његовом одсуству, заменик председника суда Снежана Стојановић.