Председник Привредног апелационог суда је судија Јасминка Обућина.

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. 

У складу са судским пословником, председник суда руководи судском управом, а поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда. 

Председник суда надзире рад судских одељења и служби, а користећи одговарајуће  евиденције и прегледом задужења и експедитивности, остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.                        

Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.