Заменици председника Привредног апелационог суда су судије Татјана Ђурица, Дејан Ћојбашић и Невен Вукашиновић.

 

У складу са судским пословником, председник суда може одредити заменика председника суда који га замењује.

Кад суд има више заменика председника суда, председник одређује једног заменика који га замењује у случају спречености или одсутности.

Председник може распоредом послова поверити поједине послове судске управе заменику председника или председницима одељења. Послови одлучивања о правима судија по основу рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судија и судија поротника са дужности не могу се поверавати.

Годишњим распоредом судских послова судија у Привредном апелационом суду одређено је  да у случају одсутности или спречености председника суда, истог замењује судија Дејан Ћојбашић, а у случају спречености заменика Дејана Ћојбашића поступа заменик Невен Вукашиновић, док у случају одсуства или спречености заменика Невена Вукашиновића поступа заменик Татјана Ђурица.

Заменик Дејан Ћојбашић поступа по примедбама и притужбама на рад судија првостепених привредних судова и председника судова, као и по притужбама на рад судија Привредног апелационог суда, поступа по ургенцијама.

Заменик Дејан Ћојбашић поступа по захтевима за давање информација од јавног значаја и лице је за заштиту података о личности (mail: dejan.cojbasic@pa.sud.rs).

у случају одсуства или спречености заменика Дејана Ћојбашића, поступаће заменик Невен Вукашиновић или Татјана Ђурица.