Секретар Привредног апелационог суда је Вера Кресоја.

 

Секретар суда помаже председнику суда у пословима судске управе, односно врши послове из делокруга рада судске управе према овлашћењима и упутствима председника судa. По налогу председника суда саставља писмена којима се обавештавају странке о њиховим захтевима упућеним председнику суда. Води записнике са седница судија, председника суда, разрађује одлуке ових органа и стара се о њиховом спровођењу. Припрема нацрте извештаја, анализа и других материјала у вези са радом Суда. Саставља одлуке које доноси председник суда из области радних односа, здравственог осигурања радника и других области рада Суда. Саставља решења која доноси председник суда за изузеће судија у поступку, као и друга решења која председник суда доноси у својој надлежности. Проучава поднеске који немају карактер правног лека и спроводи поступак поводом тих поднесака. Стара се преко административног секретара председника суда о уредном позивању судија поротника и о правилником одређивању њихове награде и накнаде за рад. Стара се о набавци и одржавању опреме, о снабдевању материјалом и стручном литературом, службеним гласилима и стручним часописима потребним у раду суда. Сарађује са Управом за заједничке послове републичких органа и помаже председнику суда у вршењу надзора над радом судске писарнице, службе преписа, рачуноводства и безбедности у суду, као и о чувању имовине, те обавља друге послове који су му стављени у  надлежност нормативним актима Суда и које му повери председник суда.

 

Административно технички секретар Привредног апелационог суда је Наташа Илибашић.