Привредни апелациони суд је, у смислу Закона о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 – др.закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017 и 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 - одлука УС), основан као суд посебне надлежности, непосредно виши за привредне судове на територији Републике Србије.

Седиште Привредног апелационог суда се налази у судској згради у Београду, ул. Немањина бр.9

Радно време суда: од 7:30 до 15:30

 

Матични број: 17772775

ПИБ: 106399797

Шифра делатности: 8423 

Текући рачун суда: 840-1620-21 

Текући рачун судских такси: 840-30687845-69